GENEL OTO KAZA SİGORTALARI
OTO
KASKO
OTO ZORUNLU MALİ
SORUMLULUK
OTO İHTİYARİ MALİ
SORUMLULUK
OTO FERDİ
KAZA - KOLTUK
YEŞİL
KART

OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI
FERDİ KAZA CAM KIRILMASI HIRSIZLIK SİGORTASI SORUMLULUK

Kaza Sigortaları oto ve oto dışı olarak iki grupta toplanabilir.

GENEL OTO KAZA SİGORTALARI
Oto Kaza
Kaza Sigortalarında en çok uygulama alanı olan poliçeler, kara taşıtlarında ait tehlikeler için düzenlenenlerdir.

Bu grubun içinde yer alan türleri sırasıyla kısaca görelim;

Oto Kasko
Kaza Sigortası, aracın çarpma, çarpılma, devrilme hasarlarını, yanması yada çalınması sonucu ortaya çıkacak maddi zararları teminat altına alır.

Aşagıda belirtilen rizikolar ek sözleşme ile teminat altına alınabilir:

1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar.
2. Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri sonucunda meydana gelen zararlar,
3. Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar
4. Deprem veya yanardağ püskürtmesi nedeniyle meydana gelen zararlar.
5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar.
6. Taşıtla sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar.
7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar.
8. Kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar.
9. Taşıtın patlatıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar.
10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu meydana gelen zararlar.

Aşağıdaki haller ise teminat haricidir:

1. Savaş, istila, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma
2. Nükleer yakıt ve atıklardan, iyonlayıcı radyasyonların ve radyoaktivite buluşmalarının neden olacağı zararlar.
3. Kamu otoritesi tarafından çekilme harici, taşıtta yapılacak her türlü tasarruflar,
4. Taşıtın sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
5. Uyuşturucu maddeler ve alkollü içki almış kimseler tarafınan kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
6. Sigortalı yada fiillerden sorumlu olduğu veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından taşıta kasten verilen zararlar ve bu kişiler tarafından taşıtın kaçırılması yada çalınması. nedeniyle meydana gelen zararlar,
7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozulma, eskime, çürüme, paslanma, veya bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar,
8. Taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar,
9. Düzenli sefer yapan gemiler ve tranler dışında kara, deniz ve havada taşınması sırasında meydana gelen zararlar.
10. Taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar.

Oto Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)
Bu sigorta, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölüme veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.

Bu Sigorta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.
Sigortalı aracın işletmeninin değişmesi halinde, sigorta poliçesi yeni işletene devredilebilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik)
Zorunlu trafik sigortalarına ait teminat limitleri trafik kazalarında zarar görenlerin isteklerini genellikle tamamen karşılamaktadır. Böyle bir rizikoyu önleyebilmek için ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yapılmakta ve daha yüksek teminat limitleri üzerinden üçüncü sahışlara verilecek zararlar karşılanmaktadır.

Oto Ferdi Kaza
Aracın kazaya uğramasıyla meydana gelecek ölüm veya sürekli sakatlık hallerinde, bir tazminatın ödenebilmesi bu sigorta ile mümkün olabilmektedir.

Yeşil Kart
Bu poliçelerle, araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası (TRAFİK SİGORTASI) anlaşmaya dahil ülkeler için de yapılmış sayılır.

OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI
Ferdi Kaza Sigortaları
Günlük yaşantımız içinde insanların karşılaşacağı çeşitli kazaları saymak ve belirtmek çok güç olmakla birlikte, uçak düşmesi, araç çarpması, tren kazası, ayak burkulması veya kırılması, cam silerken bileğin kesilmesi vb. olaylar bu sigorta türünde kaza olarak kabul edilmekte ve ölenin mirasçılarına veya sakatlık halinde sigortalıya teminat limiti dahilinde ödeme yapılmaktadır.

Cam Kırılması Sigortaları
Bu sigorta bir yere takılmış olan her türlü cam ve aynaların bir kaza sonucu kırılmasından meydana gelecek zararı karşılamaktadır.

Hırsızlık Sigortaları
Bu sigorta ev, depo, ardiye gibi yerlerdeki hırsızlıklardan para naklinde emniyeti kötüye kullanmaktan doğan rizikoları kapsamına alır. Kasalarda bulunacak nakit ve kıymetli evrakın hırsızlığa karşı sigortası da bu tür sigorta içine girer.

İşveren Sorumluluk Sigortası
Bir işveren, yanında çalıştırdığı işçilerin, o iş yerinde meydana gelen bir kaza sonucu yaralanmaları, sakat kalmaları veya ölmeleri halinde tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte işverenin bu tazminat ödeme sorumluluğunu karşılamak üzere yapılan sigorta türüne işveren Sorumluluk Sigortası denir.

Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortaları
Bir kimsenin dikkatsizliği, ihmali ile meydana gelen hasar, diğer bir kişinin can veya mal zararına yol açabilmekte, bu zararı meydana getiren kişinin de sorumluluk altında kalmasına sebebiyet vermektedir.

İşte, üçüncü sahış hukuki sorumluluk sigortası, kişi ve kuruluşların, üçüncü şahıslara verdikleri bedeni ve maddi zarar sonucu kanunen yüklenmek zorunda kalacağı mali zararları teminat altına almaktadır.

Sayfa Başı

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company